Menu
Количка

Общи условия

1. Общи приложения

Настоящите общи условия регулират отношенията между Фентъзи Хоум ЕООД и всички посетители на сайта, независимо от цента на посещението. След зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра, обслужващ www.fantasyhome.bg, потребителят се съгласява да приеме изцяло и да спазва настоящите Общи условия. Ако потребителят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в Общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

Фентъзи хоум - фирма "Фентъзи Хоум" ЕООД, ЕИК 205978043, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: Република България, град София, улица "Тодорини Кукли" 97, притежава и управлява платформа за електронна търговия, достъпна на www.fantasyhome.bg

Сайт - е платформата за електронна търговия, предоставяща на своите потребители възможност за закупуване на стоки и услуги през интернет страницата www.fantasyhome.bg

Потребител - е всяко физическо лице, което използва Сайта, като вкключително, но не само прави поръчки, купува, връща стоки, разглежда и извършва други действия чрез Сайта.

Съдържание - е информацията на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет, както и всяко съдържание на всяко изпратено съобщение от страна на Фентъзи Хоум, чрез електронни средства и/или други достъпни комуникационни средства.

ЗЗЛД - означава Закон за защита на личните данни

ЗПУ - означава Закон за пощенските услуги

Наложен платеж - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ2. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Фентъзи Хоум и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Фентъзи Хоум. Сайтът може да бъде разглеждан свободно от потенциалните потребители, без да е необходима регистрация. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.fantasyhome.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. За да направите поръчка е необходимо да следвате формуляра за поръчка. Поръчките могат да се правят само от потребители, които са приели Общите условия.

Цялата информация относно предлаганите за продажба, чрез онлайн магазина, стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Фентъзи Хоум не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, предоставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действително положение, както и при печатни грешки.3. Цени и начин на плащане

                Всички предоставени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Фентъз Хоум ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените цени са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа

                   Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на Фентъзи Хоум ЕООД, цялата продажна цена на поръчната чрез сайта стока. В случай на плащане чрез наложен платеж, при доставката, купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока с дължимата за нея продажна цена, товарителница от избраната куриерска фирма с дължимата сума по доставката. Клиентът предава на куриера сума равна на общата сума, включваща цената на стоката и цената на доставка.
                    4. Доставка

                    Доставка на поръчаната, чрез онлайн магазина, стока се извършва чрез куриер и се доставя на територията на страната. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, условията по доставката се уговарят допълнително. Сроковете за доставка на поръчаните, чрез онлайн магазина стоки, също се договарят допълнително. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по-големите пратки, по преценка на лицето, извършващо доставката, се доставят до входа на сградата.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, което не е по вина на Фентъзи Хоум и/или куриера, в случай, че няма никой на адреса и др., лицето, извършващо доставката, изпраща СМС съобщение или телефонно обаждане. При два неуспешни опита за доставка, пратката се доставя в най-близкия офис до адреса на получателя. Тогава отново се прави опит за контакт с получателя. При неуспешен опит, пратката се завръща на Фентъзи Хоум. 5. Рекламации

При получаване на стоката, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липси на някой от продружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставка. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци и липси. Рекламации на закупените чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 

Потребителят има право да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока, без да дължи обещетение или неустойка, при следните условия:

-  До 14 дни от датата на доставка

- Потребителят предварително писмено да информира Фентъзи Хоум, на следния имейл адрес: claims@fantasyhome.bg, че на основание чл. 55 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върната стока.

- Стоката да е в опаковката, в която е получена, да не е увредена или счупена.

- Всички транспорнтни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. При връщане на стоката по куриер, задължителна е сключване на застраховка "чупливост", без такава застраховка Фентъзи Хоум няма да приема от куриерската фирма върнати стоки. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Фентъзи Хоум, рискът от случайното й унищожение или повреждане се носи изцяло от потребителя. 

В случай, че потребителят се възползва от правото си по чл. 55 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените условия за връщане, Фентъзи Хоум се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път по, посочената в писменото уведомление, сметка, в срок от пет работни дни от връщането на стокта.6. Права и задължения на потребителите

- Потребителят има възможност да разглежда и поръчва обявените стоки в Сайта

- Потребителят има право да се информира за своята поръчка

- Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, като за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми  Фентъзи Хоум за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува такава опасност

- Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си, според обявения на Сайта начин

- Всеки потребител, независимо дали е клиент на Фентъзи Хоум, се задължава, при ползване на услугите:

6.1      Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човек, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове

6.2      Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена прмяна на коституционно установения ред, към извършване на престъпления, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда

6.3      Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

6.4      Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правила на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставените от Фентъзи Хоум услуги

6.5      Да уведомява незабавно Фентъзи Хоум за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на услугите на Сайта

6,6      Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняат, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоражения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер

6.7      Да не извършва злоумишлени действия

6.8      Да обезщети Фентъзи Хоум и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.fantasyhome.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката

- Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.7. Права и задължения на Фентъзи Хоум

- Фентъзи Хоум няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставените услуги

- Фентъзи Хоум има право, но не и задължение да спазва материали и информация, разположени на свървъра на www.fantasyhome.bg

- Фентъзи Хоум има право по всяко време, без уведомяване на потребителите и клиентите, когато последните използват услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по прецента на Фентъзи Хоум, да прекрати, спре ли промени предоставяните услуги във връзка с ползването на Сайта.

- Фентъзи Хоум не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие  прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубравнето, недостоверността, неточността, или непълностата на съобщенията, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни, чрез www.fantasyhome.bg

- Фентъзи Хоум, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническата изправност всеки артикул преди да бъде изпратен, в случай че това е възможност без да се нарушава целостта на опаковката

- Фентъзи Хоум не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Фентъзи Хоум  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Фентъзи Хоум. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

- Фентъзи Хоум има право да събира и използва информация, отнасяша се до неговите потребители и клиенти, независимо дали са регистрирани

- Фентъзи Хоум събира, съхранява и използва лична информация, освен в случай на изрично несъгласие на потребителите и клиентите, изпратено на privacypolicy@fantasyhome.bg Фентъзи Хоум събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Фентъзи Хоум ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове и добрите нрави

- Фентъзи Хоум не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Фентъзи Хоум не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително случай на случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на търговеца, както и при форсмажорни обстоятелства - пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия като бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, епидемия, панемия и други.  При наличието на тези обстоятелства, Фентъзи Хоум се задължава да уведоми клиента и да представи сертификат за форсмажор, издадене от Българската търговско-промишлена палата

- Фентъзи Хоум има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (coockies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителите и позволяват възстановяване на действията му - интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.8.  Право на интелектуална и индустриална собственост

- Съдържанието, включително, но не само логота, всякакви графични изображения или надписи, всички видове символи са изключителна собственост на Фентъзи Хоум ЕООД

- Фентъзи Хоум ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с www.fantasyhome.bg, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни линцензи или по какъвто и да е друг законосъобразен начин

- Всяко съдържание, до което потребителят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите Общи условия

- Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които не противоречи на предвиденото в този документ

- Потребителят има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Фентъзи Хоум ЕООД, ако то касае стоките и услугите, предлагани от него. Всяко последващо или различно използване на съдържанието, ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Фентъзи Хоум ЕООД и потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Фентъзи Хоум ЕООД, който има право да потърси отговорност от потребителя за това

- Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Фентъзи Хоум ЕООД, ако то касае стоките и услугите, предоставени в  www.fantasyhome.bg9. Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяка време от Фентъзи Хоум ЕООД, който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия, и на основание промените в законодателството. Фентъзи Хоум се задължава да уведоми потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в Сайта публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на потребителите да се запознаят с тях. Ако в дадени срок, потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан с тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Фентъзи Хоум  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на същия.

Бисквитки
Този сайт използва бисквитки (cookies). Продължавайки с разглеждането, Вие приемате използването на бисквитки.